Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

Privacy Statement & Disclaimer

In dit privacy statement leggen we uit waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken en op welke manier we dat doen. Heb je vragen over dit privacy statement, neem dan contact op met onze directeur Dick Glastra van Loon via dick@eigenwijks.nl of 020 34 60 670.

Het privacy statement van Stichting Eigenwijks (hierna: “wij”) wordt van tijd tot tijd gewijzigd. Bezoekers van onze sites wordt geadviseerd periodiek ons privacy statement te lezen.

 

Toepasselijkheid

Dit privacy statement ziet toe op al onze verwerkingen. Deze privacy voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van onze websites van, alsmede op of via deze website aan jou ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten.

 

Privacy statement

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bedanken en informeren

Persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres) kunnen wij gebruiken om de betreffende telefonisch, per post en of e-mail te bedanken voor de inzet of te informeren over onze missie, onze doelen, nieuws, activiteiten en evenementen.  Heb je een vraag of klacht hierover, geef het dan aan ons door. Je kunt ons bellen, schrijven of een e-mail sturen of contact opnemen via onze social media kanalen.

 • Optimalisatie e-mail 

Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren kunnen wij specifieke gegevens zoals open- en klikratio op onze e-mails op individueel niveau bekijken en vastleggen. Dit doen wij om onze berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor onze lezers.

 • Social media advertentie-mogelijkheden

Om aan jou gerichte posts of advertenties te tonen kunnen wij gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook doelgroepen.

Via de privacy instellingen van het social media kanaal kun je je afmelden voor advertenties of je voorkeuren wijzigen.

 • Verwerken van aanvragen voor een activiteit

Wij leggen persoonsgegevens vast van betrokkenen zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en relevante gegevens om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

 • Verwerken van aanvragen van brochures, aanmeldingen voor activiteiten of uitnodiging van een gastspreker

Wij leggen persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres ter verwerking van brochure aanvragen, aanmeldingen voor de activiteiten of gastspreker aanvragen.

 • Verwerken van sollicitaties

Voor het in behandeling nemen van je sollicitatie verwerkt Eigenwijks jouw persoonsgegevens. Je sollicitatiebrief en CV wordt met jouw toestemming maximaal een jaar door ons bewaard. Na dit jaar worden al je gegevens verwijderd.

 

Hoe verwerken wij persoonsgegevens ?

Wij verwerken persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • Database: persoonsgegevens worden in een beveiligd systeem bewaard.
 • E-mailverzending: voor het versturen van e-mails naar onze partners, buurtbewoners, bedrijven en overige betrokkenen met e-mailadres maken wij gebruik van een online platform.
 • Drukwerkverzending: de drukkerij verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om drukwerk, zoals ons relatiemagazine en andere mailing van Eigenwijks, te versturen.
 • Bijzondere persoonsgegevens: gegevens van cliënten en vrijwilligers worden in een speciaal voor Eigenwijks ontworpen, beveiligd systeem bewaard.

 

Welke cookies plaatsen wij?

Wij gebruiken vier typen cookies: advertentie, tracking, functioneel, en analyserend. Lees op de pagina Cookieverklaring meer over deze typen cookies en het gebruik ervan.

 

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wil je van je rechten gebruikmaken neem dan contact met ons op via info@eigenwijks.nl of 020 34 60 670. Wil je meteen een verzoek indienen, denk dan aan het meesturen van jouw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

 • Informatie, inzage en rectificatie

Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Heb je het idee dat wij verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons weten, dan passen we het aan.

 • Vergetelheid

Je kunt de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

 • Afmelden e-mail

Indien je geen e-mail meer wilt ontvangen van Eigenwijks, kun je gebruik maken van een afmeldlink onderaan elke e-mail van Eigenwijks. Met uitzondering van zogenoemde transactionele e-mails, zoals de automatische bevestiging van een registratie via een online formulier.

 • Beperking

Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

 • Bezwaar (verzet)

Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken schriftelijk meedelen of er persoonsgegevens zijn verwerkt en of wij aan het verzoek tot wijziging of verwijdering kunnen voldoen. De wijziging van de gegevens zal ook worden doorgegeven aan betrokken derden mits dit mogelijk is en of geen onevenredige inspanning kost. Mochten wij het verzoek tot verwijdering weigeren dan zal dit schriftelijk worden uitgelegd.

 • Overdraagbaarheid (export persoonsgegevens)

Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hiervan gebruik willen maken, neem dan contact met ons op.

De export bevat een overzicht van de persoonsgegevens, een omschrijving van het doel van de verwerking, de gegevens waarop de bewerking betrekking heeft en de ontvangers van de gegevens of herkomst van de gegevens.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

De bewaartermijnen van persoonsgegevens hebben wij vastgelegd. De termijnen verschillen per doel en of database. Wil je meer weten over de bewaartermijn van de persoonsgegevens die we van jou hebben? Stuur ons dan een e-mail met de informatie die je wilt opvragen.

 

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op eigenwijks.nl is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Eigenwijks.

Wij zijn verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

 

Links met andere websites 

Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op eigenwijks.nl een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons cookie- en privacybeleid zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van bezoekers op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

 

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij Eigenwijks.

Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Eigenwijks in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Eigenwijks en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigenwijks.

 

Nietigheid

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Is of wordt dit privacy statement gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van dit privacy statement, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte. Bezoekers van onze sites wordt geadviseerd periodiek ons privacy statement te lezen.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Dit privacy statement is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met dit privacy statement ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Beveiliging

Wij zorgen voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van al onze systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Alle door jou verstrekte informatie wordt door ons en door onze samenwerkingspartners vertrouwelijk en volgens de AVG behandeld.

 

Klacht of opmerking delen?

Wij zijn graag op de hoogte als er een klacht is over één van onze activiteiten. Je kunt ons bellen, schrijven of een e-mail sturen of contact opnemen via onze social media kanalen.

Jouw klacht wordt vertrouwelijk en persoonlijk behandeld. Bekijk hier onze klachtenprocedure.

Tevens verwijzen wij je naar de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit en het zelfstandig bestuursorgaan dat in Nederland bij wet als toezichthouder is aangesteld voor het toezicht op het verwerken van persoonsgegevens.

 

Vestigingsadres en KvK registratie

Stichting Eigenwijks
Pieter Calandlandlaan 258A
1069KW Amsterdam
T 020 34 60 670
info@eigenwijks.nl
www.eigenwijks.nl

KvK Amsterdam: 41200785

 

Laatst gewijzigd: mei 2021

 

Disclaimer

Stichting Eigenwijks (Kamer van Koophandel 41200785), verleent je hierbij toegang tot eigenwijks.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen. Eigenwijks behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. De (op of via deze website) aan jou ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (hierna genoemd Informatie) is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

 

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Eigenwijks is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Eigenwijks. Eigenwijks is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

 

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de Informatie daarop, bij Eigenwijks. Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de webinformatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Eigenwijks in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Eigenwijks en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigenwijks.

 

Laatst gewijzigd: mei 2021