Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

Externe klachtenprocedure

III.6 Externe Klachtenprocedure

Artikel 1
Voor een ieder die in een bepaalde aangelegenheid contact heeft (gehad) met een
medewerker van Eigenwijks, en van mening is dat deze medewerker zich daarbij/daarin
onzorgvuldig jegens hem heeft gedragen, bestaat de mogelijkheid om daarover (schriftelijk)
een klacht in te dienen bij de directeur van Eigenwijks, dan wel, als de klacht de directeur
betreft, bij het dagelijks bestuur van Eigenwijks.

Artikel 2
Wanneer over medewerkers van Eigenwijks wordt gesproken, wordt bedoeld: alle
medewerkers die op grond van een (al dan niet tijdelijke) arbeidsovereenkomst zijn
aangesteld bij Eigenwijks, alsmede ZZP-ers die in opdracht van Eigenwijks werkzaamheden
verrichten, stagiaires en vrijwilligers, mits een stage- of vrijwilligersovereenkomst is
opgesteld en ondertekend.

Artikel 3
Klachten moeten schriftelijk dan wel per email worden ingediend, en wel bij de directeur van
Eigenwijks, dan wel (als de klacht de directeur betreft) bij het dagelijks bestuur van
Eigenwijks, dan wel een door het dagelijks bestuur daartoe aangewezen bestuurslid.
Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4
De ontvangst van de klacht wordt schriftelijk bevestigd. Op de klacht wordt beslist, zo
mogelijk binnen een maand na indiening, schriftelijk dan wel per e-mail. Voorafgaand aan de
beslissing heeft de directeur contact met de medewerker dan wel de medewerkers waarover
wordt geklaagd, en de reactie op de klacht door de betrokken medewerker(s) dient (ook)
schriftelijk plaats te vinden. Zo nodig dan wel als dat wenselijk wordt geacht kan de directeur
de klager in de gelegenheid stellen om op de schriftelijke reactie te reageren, dan wel de
klager te horen. Betreft de klacht de directeur dan zal de klacht op de hiervoor genoemde
wijze worden behandeld door het dagelijks bestuur van Eigenwijks dan wel door een door
het dagelijks bestuur aangewezen bestuurslid.

Artikel 5
Tegen een oordeel/besluit over de klacht (over de gedraging van een medewerker) dan wel
de daaraan verbonden conclusies dan wel de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen
kan geen bezwaar/beroep worden ingesteld.