Erik Heeneman
Erik Heeneman
Sjaak Blenk
   Penningmeester

  Ik wil mij inzetten zodat het welzijn voor de bewoners van Nieuw-West blijvend zal worden     bevorderd. Daarin vormen financiën een middel om doelen te bereiken.
   Mijn taak is het erop toe te zien, dat er voldoende geld beschikbaar is en blijft en dat deze middelen efficiënt en verantwoord worden ingezet voor het welzijn van de bewoners van Nieuw-West.
Website: Vensterwerk